Mở Tất Giáng Sinh
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Khoa Vũ Trúng 758 kim cương 28 giây trước
Tran Thang Trúng 1,043 kim cương 2 phút trước
Rin Agatsuma Trúng 2,454 kim cương 4 phút trước
Huy Minh Trúng 1,465 kim cương 6 phút trước
Nguyễn Tùng Trúng 1,425 kim cương 8 phút trước
Nguyễn A. Tuấn Trúng 2,480 kim cương 10 phút trước
PL Ngọc Mai Trúng 806 kim cương 12 phút trước
Kiên Nguyễn Trúng 1,162 kim cương 14 phút trước
Khánh Minh Trúng 2,288 kim cương 16 phút trước
Võ Phạm Gia Hùng Trúng 951 kim cương 18 phút trước
Murad Huy Trúng 1,645 kim cương 20 phút trước
Nguyễn Ngọc Nguyệt Nhi Trúng 1,373 kim cương 22 phút trước
Sang Nè Trúng 1,647 kim cương 24 phút trước
Viet Lê Trúng 768 kim cương 26 phút trước