Rước Đèn Trung Thu
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Khoi Pham Trúng 2,342 kim cương 1 phút trước
Hưởng Khá Bá Trúng 2,160 kim cương 3 phút trước
Lê Trọng Trúng 411 kim cương 5 phút trước
Leon Kennedy Trúng 2,331 kim cương 7 phút trước
Nguyễn Đắt Tài Trúng 1,670 kim cương 9 phút trước
Huỳnh Quốc Khánh Trúng 305 kim cương 11 phút trước
Phước Nguyễn Trúng 712 kim cương 13 phút trước
Tran Hau Trúng 2,110 kim cương 15 phút trước
Cham Cu To Trúng 1,560 kim cương 17 phút trước
Phạm Thái Trúng 2,234 kim cương 19 phút trước
Nguyễn Thị Hồng Trúng 1,671 kim cương 21 phút trước
Cậu Dứa Trúng 936 kim cương 23 phút trước
Nguyễn Chữ Trúng 1,150 kim cương 25 phút trước
Lê Thị Gấm Trúng 749 kim cương 27 phút trước