Vòng Quay Cáo Tiên
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Trần Thị Liên Trúng 591 kim cương 1 phút trước
Ng.Quốc. Khánh Trúng 1,507 kim cương 1 phút trước
Proa Connan Trúng 540 kim cương 3 phút trước
Huynh Thanh Long Trúng 889 kim cương 3 phút trước
Le Hang le Hang Trúng 1,101 kim cương 5 phút trước
Hiếu Nè Trúng 1,595 kim cương 5 phút trước
Gia.Huy Gia.Bảo Trúng 1,410 kim cương 7 phút trước
Đức Nguyễn Trúng 1,311 kim cương 7 phút trước
Trần Minh Trúng 2,236 kim cương 9 phút trước
Nguyễn Kỳ Trúng 1,210 kim cương 9 phút trước
Trúng 1,406 kim cương 11 phút trước
Nguyễn Trọng Trúng 1,953 kim cương 11 phút trước
Nguyễn Quang Huy Trúng 1,895 kim cương 13 phút trước
Tiều Phu Trúng 2,175 kim cương 13 phút trước