Vòng Quay Giờ Vàng
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Tiều Phu Trúng 1,398 kim cương 1 phút trước
Hoa Ly Trúng 1,734 kim cương 1 phút trước
Ẩn Danh Trúng 1,606 kim cương 1 phút trước
Huy Võ Trúng 1,561 kim cương 1 phút trước
Phong Phong Ha Trúng 1,786 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Thị Mộng Thương Trúng 2,580 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Lanh Trúng 636 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Huy Trúng 1,650 kim cương 3 phút trước
Quan Dinh Trúng 2,500 kim cương 5 phút trước
Phường Nè Trúng 1,845 kim cương 5 phút trước
Nguyễn Bảo Trúng 1,393 kim cương 5 phút trước
Nhi Truong Dinh Trúng 2,130 kim cương 5 phút trước
Bùi Hạnh Trúng 301 kim cương 7 phút trước
Văn Hùng Phan Trúng 2,112 kim cương 7 phút trước