Vòng Quay Nắm Đấm
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Trần Vinh Trúng 2,348 kim cương 1 phút trước
Lê Bảo Tường Trúng 2,134 kim cương 1 phút trước
Bé Đậu Trúng 1,777 kim cương 1 phút trước
Lê Mạnh Trúng 1,924 kim cương 3 phút trước
Loc Nguyenhoang Trúng 1,527 kim cương 3 phút trước
Nhat Anh Ho Trúng 2,026 kim cương 3 phút trước
Tấn Lộc Trúng 1,805 kim cương 5 phút trước
Nguyễn Nghiệp Trúng 910 kim cương 5 phút trước
Hàng Đặng Trúng 2,359 kim cương 5 phút trước
Bé Kudo Tran Trúng 382 kim cương 7 phút trước
Minh Tuấn Trúng 1,368 kim cương 7 phút trước
Ha Nam Trúng 1,373 kim cương 7 phút trước
Bảo Huỳnh Ngọc Gia Trúng 588 kim cương 9 phút trước
Lý Đức Trúng 373 kim cương 9 phút trước