Vòng Quay Súng Nâng Cấp
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Lê Phước Thọ Trúng 1,386 kim cương 1 phút trước
Ngoclan Phan Trúng 2,557 kim cương 1 phút trước
Lưu Vũ Trúng 822 kim cương 1 phút trước
Ngọc Nhi Trúng 2,439 kim cương 3 phút trước
Tuc Nguyen Van Trúng 374 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Minh Thịnh Trúng 800 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Tuấn Trúng 2,371 kim cương 5 phút trước
Lộc Láu Lĩnh Trúng 457 kim cương 5 phút trước
Văn Tính Trúng 2,466 kim cương 5 phút trước
Vũ DiNo Trúng 1,182 kim cương 7 phút trước
Dung Phan Trúng 2,506 kim cương 7 phút trước
Thông Đoàn Trúng 573 kim cương 7 phút trước
Мухамед Камчыбеков Trúng 604 kim cương 9 phút trước
Tram Ngo Trúng 1,962 kim cương 9 phút trước